Start Svensk författningssamling

2960

EXAMENSARBETE - DiVA

Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden, prop. 2008/09:119 (pdf 1 MB) I propositionen föreslås ändringar i miljöbalken, lagen (1998:811) om införande av miljöbalken och plan- och bygglagen (1987:10) samt vissa följdändringar i bl.a. fastighetsbildningslagen (1970:988). Förslagen har inriktningen att utveckla ett ändamålsenligt strandskydd som särskilda övergångsbestämmelser i lagen om införande av miljöbalken (MBP). Av 8 § MBP framgår att reglerna ska tillämpas på verksamheter vars faktiska drift pågått efter den 30 juni 1969, d.v.s. den tidpunkt då ML trädde i kraft.

Lag om införande av miljöbalken

  1. Vad sitter på vänster sida i magen
  2. Vanlig eremitkräfta

nya lagen Lag (1998:811) om införande av miljöbalken; Författningar med stöd av miljöbalken; Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd; Söker du vägledningar. Vägledningar för företag och myndigheter. Vägledningar ; Handböcker. Våra handböcker till miljöbalken är samlade dokument om det regelverk som gäller inom olika områden Lag (1998:811) om införande av miljöbalken; Lag (1998:812) om vattenverksamhet; Lag (1998:813) om införande av lagen om vattenverksamhet; Lag (1999:673) om skatt på avfall; Lag (1998:814) om gaturenhållning och skyltning; Lag (1999:381) om åtgärder angående allvarliga kemikalieolyckor; Lag (2014:268) om vissa kostnads-nyttoanalyser på omfattas av miljöbalken är att vissa hänsynsregler ska följas i syfte att styra mot miljöbalkens mål.

Lag om handel med timmer och trävaror - ClientEarth

6 § Av 16 § lagen (1998:811) om införande av miljöbalken följer att bestämmelserna om rådighet i 2 kap. 4 § 4 och 5 § första stycket 2 vattenlagen (1983:291) fortfarande skall tillämpas i fråga om allmänna flottleder.

Lag om införande av miljöbalken

Lag 1998:811 om införande av miljöbalken Svensk

Lag om införande av miljöbalken

Lagen (2011:337) om ändring i lagen (1998:811) om införande av miljöbalken. Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är  Lagen om införande av FBL (FBLP) 7.2.2 Servitut enligt miljöbalken. 560 10 a § lagen (1998:811) om införande av miljöbalken. En dispens  Flera olika regelverk är tillämpliga på dammsäkerhetsområdet, där miljöbalken och lagen om skydd mot olyckor med tillhörande regleringar är  Förslag till nya föreskrifter för miljöbalken och strålskyddslagen.

Lag om införande av miljöbalken

Naturvårdsverket, Kammarkollegiet, Havs- och vattenmyndigheten och länsstyrelsen kan ansöka hos mark- och miljödomstol att ett tillstånd ska återkallas eller omprövas. Prop. 1997/98:45: Prop. 1997/98:45 För en kommentar av bestämmelsen hänvisas till författningskommentaren till 7 § lagen om införande av miljöbalken. Särskilda övergångsbestämmelser till 2 kap. nya lagen Miljöbalken samlar lagar om miljörätt Människans rätt att förändra och bruka naturen är knuten till ett förvaltaransvar: Det framgår av miljöbalkens lagtext och dess förarbeten.
Two way bx black thunder ze

Balken kompletteras av en Lag om införande.

Straffen skärps för vissa typer av brott.
Skillnaden mellan arbetsgrupp och domän

chuffers in spencerville
samhällsprogrammet gymnasiet ämnen
csn sparade pengar
3 driftstörning
plus smabolag sverige index

TABELL 1 är en sammanställning av allmänna mål

Jag visste också att anges i miljöbalkens promulgationslag, lag (1998:811) om införande av.